Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Social Media Ondernemer

Artikel 1 – Definities 
1.1 SMO: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “SMO” de besloten vennootschap Social Media Ondernemer B.V., gevestigd aan de Velmolenweg 54A, 5404 LD te Uden. 
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Social Media Ondernemer B.V. een overeenkomst heeft gesloten. 
1.3 Diensten: De door SMO te verlenen diensten zoals beschreven op www.socialmediaondernemer.nl waaronder het verschaffen van toegang tot het platform van SMO waarmee o.a. toegang wordt verleend tot online trainingen, community en tools en tevens toegang wordt verleend tot de live events die door SMO worden georganiseerd. 
1.4 Systeem: Door SMO beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Klant de Diensten verleent. 
1.5 Website: De door Klant beheerde Website op basis van het Systeem van SMO. 
1.6 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen SMO en de Klant op grond waarvan SMO aan de Klant diensten verleent. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van SMO en op alle met SMO gesloten overeenkomsten. 
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden. 
2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 SMO is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. 
2.5 Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat SMO tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen van SMO zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 
3.2 De Overeenkomst tussen SMO en Klant komt tot stand wanneer de Klant de online boeking heeft gedaan. De Overeenkomst komt tevens tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk. 
3.3 Aanmeldingen via de website van SMO zijn rechtsgeldig als overeenkomst. 
3.4 Na aanmeldingen via de website van SMO kan de overeenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. 
3.5 SMO heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren. 

Artikel 4 – Diensten 
4.1 SMO verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst. 
4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 
4.3 Kant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. 

Artikel 5 – Annulering 
5.1 Bij verhindering zal de Klant minimaal 7 dagen van tevoren de afspraak afzeggen, door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email, tenzij er sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 13/4. Afspraken die korter dan 7 dagen van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht, en gaan dus af van het nog openstaande aantal coaching sessies. 

Artikel 6 – Duur gebruikersrecht 
6.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 3 maanden in het geval van een abonnement op SMO Coaching of minimaal 1 jaar in het geval van een abonnement op SMO Club, tenzij anders overeengekomen. 
6.2 SMO biedt verschillende producten aan. Binnen het aanbod van SMO vallen ook producten die in abonnementsvorm worden aangeboden. Indien er een abonnement wordt afgenomen zal de looptijd altijd op de factuur gecommuniceerd worden. Opzegging is enkel mogelijk aan het eind van deze termijn. Indien niet anders vermeld zal een abonnement automatisch worden verlengd na afloop van de eerste termijn. Let op: je betaaltermijn kan afwijken van duur van je abonnement. 
6.3 Inzake het lidmaatschap van SMO Club ontvangt de Klant 7 kalenderdagen voor de jaarlijkse verlening een mail vanuit SMO. De overeenkomst wordt automatisch verlengd indien er geen schriftelijk opzegging heeftplaatsgevonden. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail naar info@socialmediaondernemer.nl. 
6.4 De overeenkomst voor het jaarpakket van SMO Club kan niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst voor SMO Coaching kan na de eerste termijn van 3 maanden, maandelijks worden opgezegd. 
6.5 SMO en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel SMO haar activiteiten staakt of liquideert. 
6.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: a) openstaande betalingen; b) intellectuele eigendomsrechten; c) aansprakelijkheid. 
6.7 Het SMO Coaching traject kan maximaal 1 maand aansluitend per 6 maanden worden gepauzeerd. Indien SMO Coaching langer dan 1 maand aan een stuk wordt gepauzeerd, wordt dit beschouwd als stopzetting, en wordt bij hervatting het op dat moment geldende tarief gerekend. 

Artikel 7 – Rechten en plichten
SMO 7.1 SMO spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn 
7.2 SMO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. SMO zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. 
7.3 SMO kan de Diensten en/of het platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met SMO. 
7.4 SMO verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klant worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van SMO. Tenzij Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
7.5 SMO behoudt zich ten allen tijde het recht zijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden. 
7.6 SMO heeft het recht om Klant uit het platform te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen. 
7.7 SMO bepaalt de frequentie van het aantal trainingen, tools en live events. Live events kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van ziekte, dan wel andere verplichtingen of omstandigheden. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. 
7.8 SMO heeft het recht om namen van leden van het platform en gemaakt beeld- en geluidmateriaal tijdens live events te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 8 – Rechten en plichten
Klant 8.1 Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. 
8.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back-ups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het volgen van online trainingen en het gebruik van de online tools. 
8.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Eventuele wijzigen in deze gegevens dient Klant zo spoedig mogelijk na wijziging door te gaan aan SMO via info@socialmediaondernemer.nl. 
8.4 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door SMO mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Klant bij het gebruik van de Diensten: a) geen gegevens plaatsen op het platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden; c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’); f) geen op het platform geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Klantzal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden; i) alle aanwijzingen van SMO die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen. 
8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt SMO zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 8.4, zonder dat SMO tot enige schadevergoeding is gehouden. 
8.6 Indien een Klant door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met SMO. 
8.7 Klant is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators. 

Artikel 9 – Licentievergoeding en prijzen 
9.1 Door SMO opgegeven of met SMO overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. 
9.2 SMO is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. 
9.3 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door SMO kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SMO genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd. 
9.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst. 
9.5 Indien SMO een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij SMO geldende regeling. 

Artikel 10 – Betaling 
10.1 Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks door SMO via automatische incasso van de rekening van Klant afgeschreven. Tenzij anders is overeengekomen, zoals vermeld op de factuur. In bijzondere gevallen kan SMO tussentijds bedragen in rekening brengen. Bijvoorbeeld wanneer Klant aanvullende diensten of producten afneemt.
10.2 De betalingsverplichting van de Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarheidsstellingen van de Diensten van SMO. 
10.3 De verschuldigde kosten worden, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso. Zo niet behoudt SMO het recht de toegang tot de Diensten voor de Klant (tijdelijk) stil te leggen. 
10.4 De kosten voor lidmaatschap SMO Club worden voorafgaand aan de nieuwe periode (jaarlijks, per kwartaal of maandelijks) gefactureerd. Klant ontvangt hiervoor jaarlijks, per kwartaal of maandelijks een factuur per mail van SMO. 
10.5 Klant kan SMO machtigen de door Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn bank- of girorekening. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit door SMO aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn vastgesteld. 
10.6 Indien Klant niet aan de betalingstermijn, zoals vermeld op factuur, heeft voldaan ontvangt Klant een betalingsherinnering. Indien ook na de termijn van de betalingsherinnering niet is betaald, heeft SMO het recht om Klant uit het platform te verwijderen. Ook eventuele wettelijke rente en incassokosten worden bij Klant in rekening gebracht. 
10.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is SMO bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn. 
10.8 Klant dient indien hij voornemens is de automatische incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met SMO. 

Artikel 11 – Garantie
 
11.1 SMO staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door SMO geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van SMO. 
11.2 Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van SMO, gebreken als gevolg van handelingen van Klantzelf of van andere leden of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant. 
11.3 Indien Klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Klant contact met SMO opnemen per mail naar info@socialmediaondernemer.nl. Klant krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van SMO. Indien het geschil van Klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven. 
11.4 Het is niet toegestaan het lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode, na een jaar, is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang vande nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail naar info@socialmediaondernemer.nl. 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 
12.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat SMO ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan SMO. 
12.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen. 
12.3 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren. 
12.4 Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 
13.1 SMO is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten. 
13.2 De aansprakelijkheid van SMO jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan. 
13.3 Klantzal SMO en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten. 
13.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. SMO is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden 
13.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SMO (hoogste leidinggevend personeel). 

Artikel 14 – Overmacht 
14.1 SMO is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van SMOb) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen c) belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur d) werkstakingen e) brand f) ongeval of ziekte van personeel g) Denial of Services (DoS) aanvallen h) door SMO onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SMO afhankelijk is.
14.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat SMO tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. 
14.3 Indien SMO door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 

Artikel 15 – Advisering 
15.1 Alle door SMO gegeven adviezen, gedeelde kennis en door SMO verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door SMO te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door SMO verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. SMO verleent daarbij geen enkele garantie. 
15.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door SMO is SMO niet aansprakelijk. Klant vrijwaart SMO tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SMO. 
15.3 Zonder toestemming van SMO is het Klant verboden de door SMO verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en) aan derden over te dragen. 

Artikel 16 – Privacy 
16.1 SMO respecteert de privacy van Klant. SMO zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van SMO is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. 

Artikel 17 – Toepasselijk recht 
17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘sHertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen. 
17.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMO aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. SMO is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. 
17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.